مرور رده

ثبت رطوبت

پایش برخط دمای سردخانه دستگاه ثبت کننده ی بر خط دمای سردخانه ویژه نصب در سردخانه نگهداری گوشت و مرغ و سردخانه ماهی و میگو. باقابلیت ارسال پیامک هشدار و باطری پشتیبان. امکان پایش از راه دور سردخانه و تهیه گزارش مستند. پایش برخط دما در سردخانه با استفاده از سیستم مانیتورینگ دمای دارستان. طبق قوانین…
ادامه مطلب ...