کول باکس مخصوص آزمایشگاه مواد غذایی

مقدمه:

آزمایشگاه های مواد غذایی جهت جابجایی نمونه های مواد غذایی نیازمند کول باکس مجهز به دیتالاگر می باشد.شرکت دارستان صنعت پیشرو در زمینه تولید کول باکسهای مجهز به دیتالاگر می باشد.

 

کول باکس مخصوص آزمایشگاه مواد غذایی

 

عوامل مهم در کنترل مواد غذایی صنعتی یا کارخانه ای:

۱-بررسی مشخصات بهداشتی(شامل پروانه ساخت،تاریخ تولید وانقضاء،آدرس کارخانه ودر صورتوارداتی بودن کنترل مجوز ورود کاال از وزارت بهداشت با برچسب فارسی)
۲-شرایط نگهداری(از نظر دما،رطوبت،محیط ،نوع چیدمانبرحسب تاریخ و)…

۳-کنترل کیفیت ظاهری محصوالت از نظر رنگ ،بو وتغییرات فیزیکی(ارگانولپتیکی)
ابزارهای کنترل:
۱-دقت در بازرسی به منظور کنترل فیزیکی(رنگ، بو)ومشخصات بهداشتی
۲-دماسنج ورطوبت سنج

شرایط حمل ونقل ونگهداری نمونه ها:

۱-در حمل ونقل نمونه ها باید کوشش شود که شرایط میکروبیولوژیکی ماده غذایی تغییر ننماید.

۲-حمل نمونه ها به آزمایشگاه باید تا حد ممکن سریع باشد.

۳-حتی االمکان نمونه ها به فوریت پس از برداشتن،مورد آزمایش قرار گیرند.

۴-چنانچه نمونه مورد نظر از غذاهای خشک وکنسرو ها می باشدباید در دمای کمتر از۴۵درجه سانتی گرادبه آزمایشگاه حمل گردد.

۵-نمونه مواد غذایی فاسد شدنی وغیر منجمد تا هنگام آزمایش در دمای صفر تا۵درجه سانتی گراد نگاهداری شود.

۶-نمونه های منجمد باید تا هنگام آزمایش همچنان به حالت انجماد نگهداری شوند.

 

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.