مرور برچسب

کول باکس خون

ظروف حمل نمونه‌های آزمایشگاهی مجهز به دیتالاگر چگونه نمونه های آزمایشگاهی را حمل کنیم؟ در یک دسته‌بندی کلی می‌توان ارسال نمونه به آزمایشگاه را به سه دسته تقسیم کرد: الف) ارسال از بخش‌های مختلف بیمارستان به آزمایشگاه ب) ارسال نمونه‌هایی که به صورت سیّار از بیماران جمع‌آوری‌شده به آزمایشگاه ج) ارسال…
ادامه مطلب ...