مرور برچسب

پایش_دما_و_رطوبت_اتاق_سرور

ساخت و فروش ثبات دما، رطوبت و فشار اتاق تمیز دما و رطوبت در اتاق تمیز نقطه مقرّر دما و محدوده  تغيير آن (بر مبنای درجه سلسيوس)، هم چنين رطوبـت نسبی ( بر مبناي درصد اشباع ) كه ممكن است به الزامات فرآيندی خاص بستگي داشته باشند، بايد با توجه به كاربري اتاق تميز مشخص شوند . كنترل دما بايد…
ادامه مطلب ...