مرور برچسب

نگهداری در فريزر (Ultra Low Freezer) -70◦c

مقدمه: هدف از تهيه اين دستورالعمل تدوين روش های صحيح و مناسب ذخيره سازی و نگهداری باکتری ها به روش طولاني و کوتاه مدت، و چگونگي استفاده از آنها برای مقاصد مختلف در بخش ميکروب شناسي آزمايشگاه مي باشد و در این خصوص نیازمند ثبات دما مخصوص ذخیره سازی و نگهداری باکتری ها نیز هستیم. روش انجام آزمايش:…
ادامه مطلب ...