مرور برچسب

سنسور انبار

دما و رطوبت در اعتبار بخشی بیمارستانی  اعتباربخشی( ACCREDITATION ) برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون…
ادامه مطلب ...