مرور برچسب

دستگاه ثبت دمای -80

دستگاه ثبت دمای فریزر آزمایشگاهی 80- درجه با دستگاه دیتالاگر مدل DS84  دارستان صنعت میتوان مانیتورینگ و نظارت کاملی بر شرایط و دمای فریزر های فوق سرد منفی 80 درجه داشت. همچنین میتوان بصورت منظم گزارش مستند تهیه نمود. دیپ فریزر (فریزر آزمایشگاهی دما منفی) فریزر های آزمایشگاهی دما منفی 80 که با نام…
ادامه مطلب ...