مرور برچسب

ثبت دمای کتابخانه

پایش رطوبت و دمای کتابخانه چگونه از نابودی اسناد و کتاب ها در کتابخانه ها پیشگیری کنیم؟ رطوبت یکی از عوامل مخرب در کتابخانه ها است. اگر میزان رطوبت محیط در کتابخانه مدیرین نشود میتوان انتظار داشت که با فرآیند فرسودگی کتب و اسناد در کتابخانه رو برو شویم. طبق آیین نامه و درستورالعمل های مدیریت…
ادامه مطلب ...