مرور برچسب

ثبات فشار

میزان و کمیت دما و رطوبت و فشار در برخی از مراکز مانند مراکز داروسازی، اتاق های تمیز و برخی آزمایشگاه بسیار مهم است. از این روی باید دستگاهی باشد که بتواند میزان دما و رطوبت و فشار را بصورت دقیق و همیشگی پایش و ثبت کند. بهترین روش و راهکار برای پایش و ثبت دما و رطوبت و فشار، استفاده از دستگاه…
ادامه مطلب ...