مرور برچسب

ترموگراف انبار دارو

ترمومتر ثبت دما و رطوبت اتاق سرور حفظ شرایط مناسب اتاق سرور متکی به متغیرهای مختلفی است که شامل اطمینان از تهویه مناسب برای جذب هوای سرد و بازگشت هوای گرم ، رطوبت اتاق و همچنین بررسی اینکه جریان هوا و درجه حرارت مناسب از طریق داده ها و قفسه های مخابراتی شما در گردش است. به همین دلیل است که شما باید…
ادامه مطلب ...