لیست نصب دیتالاگر استان یزد

لیست نصب دیتالاگر استان یزد

 

استان یزد
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱بیمارستان شاه ولی۵آقای اقبالیزد
۲درمانگاه تامین اجتماعی شهید پاکنزاد۵مهندس غفارییزد
۳درمانگاه تامین اجتماعی حضرت امیر۵مهندس غفارییزد
شرکت سالار سلامت۴یزد
۴درمانگاه تامین اجتماعی امام سجاد۳مهندس غفارییزد
۵بیمارستان سیدالشهدا۳آقای خراسانییزد
۶بیمارستان مادر۲آقای غفارییزد
۷بیمارستان گودرز۳آقای اقبالیزد
۸دانشگاهعلوم پزشکی کوهورت یزد۲آقای باقرییزد
۹آزمایشگاه دانش۲آقای عسکرییزد
۱۰آزمایشگاه پارس۲آقای رازییزد
۱۱آزمایشگاه کسری۲آثای موسوی زادهیزد
۱۲آزمایشگاه سینا۱دکتر آریایزد
۱۳آزمایشگاه دکتر بوعلی۱دکتر هادییزد
۱۴بیمارستان مادر۱دکترامیر ارجمندیزد
۱۵دانشگاه آزاد اسلامی۱آثای مزیدییزد
۱۶درمانگاه تامین اجتماعی میبد۳ مهندس غفاریمیبد
۱۷درمانگاه تامین اجتماعی تفت۳مهندس غفاریتفت
۱۸درمانگاه تامین اجتماعی  ابرکوه۳مهندس غفاریابرکوه
۱۹درمانگاه تامین اجتماعی مهریز۳مهندس غفاریمهریز
۲۰درمانگاه تامین اجتماعی اشکه زر۳مهندس غفاریاشکه زر
۲۱درمانگاه تامین اجتماعی بافق۳مهندس غفاریبافق
۲۲درمانگاه تامین اجتماعی اردکان۳مهندس غفاریارکان
۲۳بیمارستان شهدای محراب یزد۲یزد
۲۴بیمارستان ضیایی۱خانماردکان
تعداد دستگاه نصب شده۶۶