مرور برچسب

کنترل رطوبت گلخانه

مانیتورینگ دما و رطوبت سردخانه میزان دما و رطوبت سردخانه باید بصورت همیشگی پایش و ثبت گردد. برای خرید دستگاه ثبت کننده دما و رطوبت دارستان صنعت با شماره ۷۹۰۱-۷۰۱-۰۹۱۲ تماس بگیرید دما و رطوبت سردخانه ها و انبارها طبق دستور اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردهای غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و…
ادامه مطلب ...