مرور برچسب

دما و رطوبت پرورش اردک

پایش دمای سردخانه از راه دور، پیامکی با دستگاه دیتالاگر ثبت دمای دارستان میتوان بصورت پیامکی اقدام به تهیه گزارش وضعیت دمایی انبار و سردخانه میوه نمود. دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت مدل DS83 ترمومتر دیجیتالی دارستان صنعت مدل DS83 پلاس دیتالاگر کاربردی جهت نصب در انبارها و سردخانه ها می باشد.…
ادامه مطلب ...