مرور برچسب

حمل و نقل خون و فرآورده ها

مدیریت دمای محیط و یخچال فریزر بانک خون در بسیاری از بیمارستان ها بانک خون وجود دارد. بانک خون مکانی باری نگهداری خون و فرآورده های خونی مانند پلاکت می باشد. برای اینکه خون و فرآوردهای خونی در بهترین شرایط و سالم بماند باید همواره میزان دمای محیط و یخچال و فریزر بانک خون کنترل شود. دمای مناسب محیط…
ادامه مطلب ...