مرور برچسب

ثبات انبار دارویی

ثبات دمای داروخانه طبق قوانین اعتباربخشی بیمارستانی و همچنین طبق دستورالعمل ارزشیابی داروخانه های کشور پایش همیشگی میزان دما و رطوبت داروخانه های سراسر کشور باید صورت پذیرد. ثبات دمای داروخانه ساخت ایران دما و رطوبت چه جاهای در داروخانه مهم است؟ میزان دما و رطوبت محیط داروخانه میزان دما و…
ادامه مطلب ...