لیست نصب دیتالاگر استان سیستان و بلوچستان

لیست نصب دیتالاگر استان خراسان سیستان و بلوچستان

 

استان زاهدان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه دکتر احمدی۳دکتر احمدیزابل
۲مرکز بهداشت کوهورت۲آقای رخشانیزاهدان
۳آزمایشگاه سینا۲دکتر محمد زادهزاهدان
۴بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان۱دکتر پیریزاهدان
۵آزمایشگاه مهران۱آقای جهانیزاهدان
۶آزمایشگاه تمدن۱آقای تمدنزاهدان
۷آزمایشگاه  پاستور۴آقای واضعهایرانشهر
تعداد دستگاه نصب شده۱۴