لیست نصب دیتالاگر استان سمنان

لیست نصب دیتالاگر استان سمنان

 

استان   سمنان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه ابن سینا۱دکتر فضل الهیگرمسار
۲بیمارستان تامین اجتماعی شفا۲آقای ابراهیمیانسمنان
۳درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار۱خانم دکتر اشرفیانگرمسار
۴بیمارستان خاتم النبیا شاهرود۱آقای دشتیشاهرود
۵آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب۱آقای رشیدیانسمنان
۶درمانگاه تامین اجتماعی دامغان۲آقای منصوریاندامغان
۷کهورت سمنان۱آقای جمالیسمنان
تعداد دستگاه نصب شده۹