لیست نصب دیتالاگر استان قزوین

لیست نصب دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت در استان قزوین

 

استان قزوین
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئولشهر
۱آزمایشگاه رازی۴دکتر عقیلیقزوین
۲ بیمارستان قائم۳آقای عباس علیمحمدیه
۳آزمایشگاه بیمارستان پاک روان۱آقای محمدیقزوین
۴شرکت نگار شبکه۱آقای واقفقزوین
۵درمانگاه  تامین اجتماعی قزوین۲آقای محمد زادهقزوین
۶آزمایشگاه بهار۱خانم دکتر حاج منوچهریقزوین
۷شرکت پخش  آرین۱آقای جعفریقزوین
۸آزمایشگاه پارس۱دکتر کریمیقزوین
۹بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان۷مهندس نظریتاکستان
۲۱