لیست نصب دیتالاگر استان مازندران

لیست نصب دیتالاگر استان مازندران

استان مازندران
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه مرجع استان۵آقای علیزادهساری
۲آزمایشکاه نوین ژنتیک۴آقای دکتر هاشمیساری
۳بیمارستان امام۲آقای عبدلیساری
۴آزمایشگاه مرکزی۱دکتر نقشوارساری
۵آزمایشگاه سینا۱آقای خسرویساری
۶آزمایشگاه کوهورت ساری۲خ دکتر صالحیساری
مرکز سرطان ساری۱دکتر خردمندساری
۷دامپزشکی ساری۱آقای علی نژادساری
۸آزمایشگاه دکتر حسن زاده۴دکتر حسن زادهبهشهر
۹بیمارستان مهر۴دکتر حسن زادهبهشهر
۱۰آزمایشگاه سینا۸دکتر جغتاییبهشهر
۱۱بیمارستان شهدا۴آقای قزوینیانبهشهر
۱۲شرکت همیشه سبز۲دکتر رحیمیبهشهر
۱۳آزمایشگاه دکتر رحیمی۲دکتر رحیمیبهشهر
۱۴آزمایشگاه دکتر احمدی۲دکتر احمدیبهشهر
۱۵آزمایشگاه دکتر حکیمی۴ دکتر حکیمیآمل
۱۶آزمایشگاه دکتر شفایی۵دکتر شفاییآمل
۱۷آزمایشگاه پارس۲دکتر میر بهاآمل
۱۸آزمایشگاه رازی۱دکتر قاسمی نژادآمل
۱۹بیمارستان امام علی۱آقای کاظمیآمل
۲۰آزمایشگاه دکتر دهاقان۱دکتر دهاقانآمل
۲۱آذمایشگاه خانم دکتر مسعودی۱خانم دکتر مسعودیآمل
۲۲آزمایشگاه دکتر اخوان۱دکتر اخوانآمل
شرکت نوین دارو هراز۲خانم شعیبآمل
۲۳آزمایشگاه دکتر رودباری۱دکتر رودبارینکاء
۲۴آزمایشگاه بهار۱دکتر وحیدیاننکاء
۲۵آزمایشگاه دکتر راد۵دکتر  رادقائمشهر
۲۶آزمایشگاه دکتر طیبی۳دکتر طیبیقائمشهر
۲۷آزمایشگاه مازندران۲دکتر عمرانیقائم شهر
۲۸آزمایشگاه دکتر ایلاقی۱دکتر ایلاقیقائم شهر
۲۹آزمایشگاه دکتر کشوری(بی سیم)۱۰دکتر کشوریچالوس
۳۰آزمایشگاه فرشاد (بی سیم)۶آقای سعیدیچالوس
۳۱آزمایشگاه دقیق(بی سیم)۲دکتر یگانهچالوس
۳۲آزمایشگاه رازی۱۱دکتر سلیمانیبابل
۳۳شرکت زنجیره سرد آزاد گستر۹آقای آزادیبابل
۳۴آزمایشگاه دانش۱دکتر صادقبابل
۳۵آزمایشگاه پارس۱دکتر ندیمیبابل
۳۶آزمایشگاه بابل کلینیک۱دکتر بیگیبابل
۳۷بیمارستان شفا۲آقای محمدیبابلسر
۳۸آزمایشگاه سینا۱دکتر شجاع فربابلسر
۳۹درمانگاه باب الحوائج۲آقای بابائیانبابلسر
۴۰آزمایشگاه بابلسر۲آقای منفردبابلسر
۴۱سردخانه سپاه بابلسر۱آقای بابائیانبابلسر
۴۲آزمایشگاه دکتر فرزامیان۱دکتر فرزامیانفریدونکنار