لیست نصب دیتالاگر استان مرکزی

لیست نصب دیتالاگر استان مرکزی

استان مرکزی
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱بیمارستان سینا۷دکتر صدیقیاراک
۲آزمایشگاه پاستور۵دکتر اسفندیاریاراک
۳بیمارستان قدس۳دکتر صدیقیاراک
۴بیمارستان امیرالمومنین۱دکترفرجیاراک
۵آزمایشگاه رفرانس۱دکتر قاضی سعیدیاراک
۶بیمارستان امام خمینی۳آقای مهدویاراک
۷شرکت شاران مرکزی۱آقای مددیاراک
۸پرورش کرم۲آقای فتحیخمین
۹آزمایشگاه پاستور۲دکتر اسفندیاریشازند
۱۰شرکت محیا۱مهندس رجبیمامونیه
۱۱دکتر کیان۲دکتر کیانمحلات
۱۲آزمایشگاه پارس۲دکتر جلالیدلیجان
۱۳مرکز بهداشت فرمهین۱آقای فراهانیفرمهین
۱۴مرکز بهداشت آشتیان۱دکتر گنجیآشتیان
۱۵بیمارستان سجاد۲دکتر گنجیآشتیان
تعداد دستگاه نصب شده۳۴