لیست نصب دیتالاگر استان لرستان

لیست نصب دیتالاگر استان لرستان

 

استان لرستان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱شبکه درمان تامین اجتماعی۱۳آقای کائبیخرم آباد
۲آزمایشگاه دانش۶آقای جعفریخرم آباد
۳آزمایشگاه پاستور۳دکتر میر معینیخرم آباد
۴آزمایشگاه دکتر شیرخانی۲ دکتر شیرخانیخرم آباد
۵آزمایشگاه آریا۲خرم آباد
۶آزمایشگاه دکتر پارس۲دکتر نظام آبادیخرم آباد
۷آزمایشگاه دکتر ساکی نژاد۲ دکتر ساکی نژادخرم آباد
۸بیمارستان توحید۱آقای اکبر زادهخرم آباد
۹آزمایشگاه دکتر ورمرزیاری۱دکتر ورمرزیاریالیگودرز
۱۰آزمایشگاه دکتر فراهانی۱دکتر فراهانیدرود
۱۱آزمایشگاه دکتر قیطاسوند۱دکتر قیطاسونددرود
۱۲آزمایشگاه دکتر رادفر۳ذکتر رادفربروجرد
۱۳بیمارستان چمران۱بروجرد
۱۴آزمایشگاه دکتر حسنی۱آقای نوروزیانبروجرد
۱۵آزتایشکاه دکتر علی یاری۱دکتر علی یاریبروجرد
۱۶آزمایشگاه پاستور۴دکتر دهاقینازنا
۱۷آزمایشگاه دکتر علاقه مندان۲دکتر علاقه مندانکوهدشت
تعداد دستگاه نصب شده۴۶