لیست نصب دیتالاگر استان کردستان

لیست نصب دیتالاگر استان کردستان

 

استان کردستان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱بیمارستان کوثر۱۸خانم مهندسسنندج
۲آز دکتر حسینی نسب۳دکتر حسینی نسبسنندج
۳شرکت سرماوز۵آقای میرانیسنندج
۴آزمایشگاه مهر۱دکتر استیفاییسنندج
۵آزمایشگاه پاستور۱خ دکتر محمود پورسنندج
۶کلنیک آرا۱دکتر فتحیسنندج
کشتارگاه صنعتی۱آقای عبدیسنندج
۷بیمارستان تامین اجتماعی۲آقای مرادیسقز
آزمایشگاه دانش۳دکتر فخریسقز
آزمایشگاه دکتر معین۴دکتر معینسقز
۸درمانگاه تلمین اجتماعی۱آقایقروه
۹گشتارگاه صنعتی کردستان۲آقای قادریسنندج
درمانگاه تامین اجتماعی۱اقای جراحیمریوان
تعداد دستگاه نصب شده۴۳