لیست نصب دیتالاگر استان خوزستان

لیست نصب دیتالاگر استان خوزستان

استان خوزستان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه دکتر جلالی۱۱آقای سهیلیاهواز
۲آزمایشگاه پاستور کیان پارس۱۱خانم شینیاهواز
۳آزمایشگاه پاستور۴دکتر مرادزادگاناهواز
۴مرکز ملی حفاری۴خانم علی زادهاهواز
۵آزمایشگاه ایران زمین۳آقای رشدی زادهاهواز
۶آزمایشگاه نور۳دکتر یزدی زادهاهواز
۷شرکت الکل سازی خوزستان۳آقایاهواز
۹درمانگاه ایثار۱خانماهواز
۱۰آزمایشگاه نرگس۳آقای خراطاهواز
۱۱آزمایشگاه رفرانس۲آقای خراطاهواز
۱۲آزمایشگاه رفرانس سل۱آقای خراطاهواز
۱۳آزمایشگاه۲آقای خراطاهواز
۱۴بیمارستان آریا۲دکتر محمد پوراهواز
۱۵آزمایشگاه دکتر محمدپور۲دکتر محمدپوراهواز
۱۶آزمایشگاه دکتر مفاخر۱دکتر مفاخراهواز
۱۷آزمایشگاه شفاء۱آقای رعیتیاهواز
۱۸آزمایشگاه توحیدی۱آقای رعیتیاهواز
۱۹آزمایشگاه دکتر فرخ نیا۱آقای رعیتیاهواز
۲۰آزمایشگاه پارس۱دکتر جزایریاهواز
۲۱درمانگاه خانواده۱خانم قنبریاهواز
۲۲بیمارستان تامین اجتماعی۱آقای عاطفی نصباهواز
۲۳آزمایشگاه دکتر صحتی۲دکترصحتیآبادان
۲۴بیمارستان تامین اجتماعی۱آقای عاطفی نصبآبادان
۲۵آزمایشگاه پاستور۱دکتر کنار کوهیآبادان
۲۶آزمایشگاه رازی۱دکتر نویدآبادان
۲۷آزمایشگاه سلامت۳دکتر جلالیشوشتر
۲۸آزمایشگاه دکتر لبیب زاده۲دکتر لبیب زادهشوشتر
۲۹آزمایشگاه دکتر حیدری۱آقای رادفرگتوند
۳۰بیمارستان چمران۴آقای اسدیسوسنگرد
۳۱آزمایشگاه دکتر عبیداوی۲دکتر عبیداویسوسنگرد
۳۲آزمایشگاه مهر۳خ دکتر صرمدیمسجدسلیمان
۳۳آزمایشگاه پارس۲دکتر قمچیلیمسجدسلیمان
۳۴بیمارستان مصطفی خمینی۳آقای رزمهبهبهان
۳۵بیمارستان فریده بهبهانی۱خانم گوشه نشینبهبهان
۳۶بیمارستان امام موسی کاظم۵آقای نجفیماهشهر
۳۷آزمایشگاه دکتر طهماسبی۱دکتر طهماسبیماهشهر
۳۸آزمایشگاه دکتر موسوی۱دکتر موسویماهشهر
۳۹آزمایشگاه سلامت۲دکتر موزونیاندیمشک
۴۰آزمایشگاه رازی۱دکتر آقامیریاندیمشک
۴۱آزمایشگاه دکتر مجدی نسب۱دکترمجدی نسباندیمشک
۴۲بیمارستان نبوی۲دکتر آقامیریدزفول
۴۳آزمایشگاه نشاط۴دکترمجدی نسبدزفول
۴۴بیمارستان گنجویان۲مهندس حیدریدزفول
۴۵آزمایشگاه شفا۲دکتر شوشی زادهدزفول
۴۶آزمایشگاه دکتر شفیعی نیا۲دکتر شفیعی نیادزفول
۴۷آزمایشگاه پاستور۴دکتر شوشی زادهشوش
۴۸آزمایشگاه دکتر آراسته۴دکتر آراستهایذه
۴۹آزمایشگاه دکتر حسامیان۱دکتر حسامیانایذه
۵۰آزمایشگاه دکتر باقر۱دکتر باقررامهرمز
۵۱آزمایشگاه کوهورت۱آقای هریزیهویزه
۵۲آزمایشگاه دکتر صدریان۱دکترصدریانامیدیه
۵۳درمانگاه تامین اجتماعی شادگان۳آقای شفیعیشادگان
تعداد دستگاه نصب شده۱۲۳