لیست نصب دیتالاگر استان کرمانشاه

لیست نصب دیتالاگر استان کرمانشاه

 

استان کرمانشاه
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه بهار۷دکتر زارعیکرمانشاه
۲آزمایشگاه زاگرس۴دکتر دانایی فردکرمانشاه
۳مرکز کل پزشکی قانونی۴آقای مرادیکرمانشاه
۴آزمایشگاه دکتر سمیعی۳دکتر سمیعیکرمانشاه
۵آزمایشگاه پارسیان۳دکتر آل یاسینکرمانشاه
۶شرکت سلوک طب۲آقای دولت شاهیکرمانشاه
۷آزمایشگاه رازی۲آقای محمدیکرمانشاه
۸آزمایشگاه پاستور۲دکتر یزدان پناهکرمانشاه
۹آزمایشگاه دانا۲دکتر رحمانیکرمانشاه
۱۰بیمارستان امام رضا۲شرکت فروشنده هستارانکرمانشاه
۱۱آزمایشگاه جابرابن حیان۱دکتر خرازیکرمانشاه
۱۲آزمایشگاه پارس۱دکتر ایزدیکرمانشاه
۱۳بهزیست طب۱آقای ناصحیکرمانشاه
۱۴درمانگاه ظفر۱دکتر دانایی فرکرمانشاه
۱۵آزمایشگاه رازی۱دکتر رحیمیکرمانشاه
۱۶آزمایشگاه دکتر رسولی۱دکتر رسولیاسلام آباد
۱۷آزمایشگاه دکتر همتی۳دکتر همتیسنقر
۱۸آزمایشگاه مهر۲دکتر آتش زرصحنه
۱۹بیمارستان حضرت رسول۱آقای تایشهجوانرود
۲۰درمانگاه شماره یک۱آقای باباییجوانرود
۲۱آزمایشگاه پاستور۱آقای باباییجوانرود
۲۲مرکز کهورت روانسر۳آقای ترابیروانسر
تعداد دستگاه نصب شده۴۸