لیست نصب دیتالاگر استان کرمان

لیست نصب دیتالاگر استان کرمان

 

استان کرمان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱مراکز بهداشت استان کرمان۲۰دکتر قاضی زادهکرمان
۲دانشگاه پزشکی افضلی پور۱۱دکتر دبیریکرمان
۳آزمایشگاه سپهر۸دکتر قاضی زادهکرمان
۴بیمارستان حضرت فاطمه۹آقای اشرفیکرمان
۵ آزمایشگاه دکتر دبیری۷دکتر دبیریکرمان
۶بیمارستان افضی پور۴آقای مهندس حجریکرمان
۷آزمایشگاه دکتر یزدان پناه۳دکتر یزدانپناهکرمان
۸آزمایشگاه قائم۲دکتر صالحیکرمان
۹دانشگاه باهنر مرکز تحقیقات لیشمانیوز۱آقای بامروتکرمان
۱۰بیمارستان مهرگان۱آقای حسن ن‍‍‍ژادکرمان
۱۱بیمارستان شهید  باهنر۱خ دکتر محیطکرمان
۱۲بیمارستان ارجمند۱خ دکتر محیطکرمان
۱۳آزمایشگاه حکیم۱خانم جوادیکرمان
۱۴بیمارستان شفاء۱خانم منصوریکرمان
۱۵آزمایشگاه دکتر حسینی۱خانم دکتر حسینیکرمان
۱۶آزمایشگاه دکتر محمدی۳دکتر محمدیکهنوج
۱۷آزمایشگاه دکتر وطنخواه۷دکتر وطنخواهجیرفت
۱۸آزمایشگاه دکتر رهنما۲دکتر رهنمارفسنجان
۱۹بیمارستان غرضی۲آقای گلزاریسیرجان
۲۰آزمایشگاه دکتر کیهانی۲دکتر کیهانیسیرجان
۲۱آزمایشگاه دکتر دهستانی۲دکتر دهستانیسیرجان
۲۲آزمایشگاه دکتر تاج آبادی۱دکتر تاج آبادیسیرجان
۲۳آزمایشگاه انقلاب۱دکتر رهنمارفسنجان
۲۴بیمارستان علی ابن ابی طالب۲آقای محی الدینیرفسنجان
۲۵بیمارستان امام علی۲خ دکتر عربپورزرند
۲۶آزمایشگاه قائم۲دکتر صالحیزرند
۲۷آزمایشگاه دکتر امامی۱خانم دکتر امامیشهر بابک
۲۸بیمارستان افلاطونیان۱آقای شیروانیبم
۲۹آزمایشگاه مهر۱خانمبم
۳۰آزمایشگاه مس سرچشمه۱آقای ناصحسرچشمه
۳۱مرکز بهداشت ماهان۱آقای محمدیماهان
۳۲آزمایشگاه دکتر انارکی۱ دکتر انارکیانار
۳۳بیمارستان خاتم الانبیا۱ابرکوه
تعداد دستگاه نصب شده۱۰۴