لیست نصب دیتالاگر استان اصفهان

لیست نصب دیتالاگر ثبت دما و رطوبت در استان اصفهان

استان اصفهان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱بیمارستان دکتر شریعتی۳۰دکتر الماسی و دکتر ترکاصفهان
۲بیمارستان غرضی۲۰آقای فرهمنداصفهان
۳بیمارستان الزهرا۱۶آقای عطاییاصفهان
۴بیمارستان صدوقی۱۱آقای زمانیاصفهان
۵بیمارستان سید الشهدا۱۱دکتر جوانمردیاصفهان
۶آزمایشگاه مهدیه۱۰آقای شمساصفهان
۷آزمایشگاه دکتر برادران۸خانم دکتر برادراناصفهان
۸آزمایشگاه ابن سینا۶مهندس حاجی زادهاصفهان
۹داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی شهید شعبانی۵آقای کریمیاصفهان
۱۰مرکز بهداشت و درمان۴دکتر عجمیاصفهان
۱۱بیمارستان امام حسین۴آقای شیروانیاصفهان
۱۲بیمارستان سینا۴آقای مهندس بیگانهاصفهان
۱۳بیمارستان تخصصی عسکریه۵آقای میراثیاصفهان
۱۴آزمایشگاه صحت۳خانم دارابیاصفهان
۱۵مرکز پزشکی امیرالمومنین۴دکتر حدادیاصفهان
۱۶دانشکده تغذیه دانشگاه اصفهان۳آقای حیدریاصفهان
۱۷آزمایشگاه صدرا۳دکتر الماسیاصفهان
۱۸داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی شهید برهانیان۳دکتر ترکاصفهان
۱۹داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی خوارسگان۲دکتر ترکاصفهان
۲۰داروخانه پلی کلینیک تامین اجتماعی شهید ملکوتی۲دکتر ترکاصفهان
۲۱داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی رهنان۲دکتر ترکاصفهان
۲۲داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی شماره ۴۲دکتر ترکاصفهان
۲۳داروخانه پلی کلینیک تامین اجتماعی شهید کمال پور۲دکتر ترکاصفهان
۲۴داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی شماره ۷ خیام۲دکتر ترکاصفهان
۲۵آزمایشگاه آریا۲دکتر موید نیااصفهان
۲۶آزمایشکگاه ژنوم۲آقای ایزدی تباهاصفهان
۲۷آزمایشگاه کیمیا۲آقای حسینیاصفهان
۲۸آزمایشگاه پارس۲آقای شمساصفهان
۲۹بیمارستان فیض۳آقای سید صالحیاصفهان
۳۰داروخانه دکتر فرید زادگان۱دکتر فریدزادگاناصفهان
۳۱آزمایشگاه دارالشفا فاطمیه۱آقای ربیعیاصفهان
۳۲آزمایشگاه دکتر بصیر۱خ بصیراصفهان
۳۳آزمایشگاه رسالت۱دکتر جوانمردیاصفهان
۳۴آزمایشگاه امام رضا۱دکتر مهرابیاصفهان
۳۵آزمایشگاه مدرس۱دکتر مدرساصفهان
۳۶آزمایشگاه دکتر بزرگی۱دکتر بزرگیاصفهان
۳۷آزمایشگاه سادات۱دکتر طباطباییاصفهان
۳۸آزمایشگاه دانش۱دکتر صبوریاصفهان
۳۹بانک مهر مرکزی۲مهندس بدرهاصفهان
۴۰مرکز غذا و دارو۱اصفهان
۴۱بیمارستان سعدی۱آقای صادقیاصفهان
۴۲داروخانه پلی کلینیک تامین اجتماعی مبارکه۳دکتر ترکمبارکه
۴۳مرکز بهداشت بخش واکسن۱آقای اخترمبارکه
۴۴آزمایشگاه آروین۱دکتر فریدونمبارکه
۴۵آزمایشگاه امداد۱خانم دکتر زرکوبمبارکه
۴۶آزمایشگاه سینا۱خانم دکتر رضاییمبارکه
۴۷بیمارستان خیریه امام رضا۲آقای کاظم زادهدولت آباد
۴۸آزمایشگاه مهر یاوری۳دکتر یاوریفولاد شهر
۴۹آزمایشگاه سینا۲دکتر آقا جانیفولاد شهر
۵۰بیمارستان فاطمه الزهرا۴۵دکتر مختاریاننجف آباد
۵۱داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی نجف آباد۳دکتر ترکنجف آباد
۵۲درمانگاه نبی اکرم۲آقای شیروینجف اباد
۵۳آزمایشگاه خاتم الانبیا۱خ دکتر سجادینجف آباد
۵۴آزمایشگاه ابن سینا۱دکتر ترکاشوندنجف آباد
۵۵داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی شماره یک۳دکتر ترکخمینی شهر
۵۶داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی شماره ۲۲دکتر ترکخمینی شهر
۵۷آزمایشگاه الزهراء(بی سیم)۴دکتر رحمانیخمینی شهر
۵۸آزمایشگاه شفا۲دکتر حدادیخمینی شهر
۵۹آزمایشگاه خاتم الانبیاء۱دکتر رستم شیرازیخمینی شهر
۶۰آزمایشگاه فارابی۱دکتر حسین خانیخمینی شهر
۶۱داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی زرین شهر۳دکتر ترکزرین شهر
۶۲مرکز بهداشت بخش واکسن لنجان۱آقای نیازیزرین شهر
۶۳آزمایشگاه سینا۱خ دکتر یراقیزرین شهر
۶۴داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی فریدونشهر۱دکتر ترکفریدونشهر
۶۵آزمایشگاه پویش۱آقای رحیمیفریدونشهر
۶۶شرکت باریج اسانس۹خ دکتر محمودیکاشان
۶۷بیمارستان شهید بهشتی۲دکتر نیکزادکاشان
۶۸داروخانه بیمارستان نقوی۱خانم دکتر ایرانمنشکاشان
۶۹آزمایشگاه شفا۳دکتر مسعودی منششهرضا
۷۰درمانگاه تامین اجتماعی شهرضا۳دکتر ترکشهرضا
۷۱مرکز بهداشت بخش واکسن شهرضا۱آقای احمدیانشهرضا
۷۲داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی شاهین شهر۳دکتر ترکشاهین شهر
۷۳آزمایشکاه فردوسی۳آقای حسینیشاهین شهر
۷۴درمانگاه امام حسین۲آقای شاکریشاهین شهر
۷۵آزمایشگاه درمانگاه پارس۳خ سلطانیشاهین شهر
۷۶داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی فریدن۱دکتر ترکفریدن
۷۷داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی نائین۱دکتر ترکنائین
۷۸داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی گزبرخوار۲دکتر ترکگزبرخوار
۷۹داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی گلپایگان۲دکتر ترکگلپایگان
۸۰داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی میمه۲دکتر ترکمیمه
۸۱داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی اردستان۱دکتر ترکاردستان
۸۲
تعداد دستگاه نصب شده۳۱۱