لیست نصب دیتالاگر استان ایلام

لیست نصب دیتالاگر استان ایلام

 

استان ایلام
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه دکتر صبور۴دکتر صبورایلام
۲آزمایشگاه دانش۲خانم جمشید زادهایلام
۳آزمایشگاه خورشید۲خانم قیطاسیایلام
تعداد دستگاه نصب شده۸