لیست نصب دیتالاگر استان هرمزگان

لیست نصب دیتالاگر استان هرمزگان

استان هرمزگان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه دکتر موسوی۳دکتر موسویبندر عباس
۲آزمایشگاه دکتر سبحانی۳دکتر سبحانیبندر عباس
۳اتاق سرور تامین اجتماعی۱آقای مهندسبندر عباس
۴آزمایشگاه حکیمان۱دکتر خیاطیانبندر عباس
۵آزمایشگاه دکتر حسنی۱دکتر حسنیبندر عباس
۶بیمارستان شهید محمدی۳بندر عباس
تعداد دستگاه نصب شده۱۲