لیست نصب دیتالاگر استان همدان

لیست نصب دیتالاگر استان همدان

 

استان همدان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱بیمارستان آتیه همدان۱۳آقای ابوالفتحیهمدان
۲آزمایشگاه دی۴دکتر حاجیلوییهمدان
۳آزمایشگاه نور۳دکتر جمالیانهمدان
۴بیمارستان مطهری۲خانم خوش نیتهمدان
۵آزمایشگاه سینا۲خ دکتر ابهریهمدان
۶بیمارستان بعثت۲همدان
۷آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان۲دکتر اکبریهمدان
۸پلی کلینیک دکتر سپهری۲خ شکر گذارهمدان
۹ازمایشگاه دانش۲دکتر قنادهمدان
۱۰پلی کلینیک شهید شهبازی۱خ دکتر رسولیهمذان
۱۱بیمارستان بوعلی۱دکتر جعفریهمدان
۱۲آزمایشگاه رازی۱دکتر هادییهمدان
۱۳آزمایشگاه ایران۱دکتر شیریهمدان
۱۴آزمایشگاه پاستور۱دکتر بشیریهمدان
۱۵مرکز بهداشت۱خانم ذکاییهمدان
۱۶بیمارستان قلب فرشچیان۱همدان
۱۷بیمارستان قائم۱همدان
۱۸آزمایشگاه امام حسین۱دکتر شمسهمدان
۱۹آزمایشگاه دکتر یاری۱دکتر یاریکبودر آهنگ
۲۰درمانگاه تامین اجتماعی نهاوند۱خ درویشینهاوند
۲۱آزمایشگاه دکتر فاضل۵دکتر فاضلملایر
۲۲بیمارستان تامین اجتماعی ملایر۴آقای فراهانیملایر
۲۳درمانگاه تامین اجتماعی تویسرکان۱خانم نصیریتویسرکان
۲۴درمانگاه تامین اجتماعی اسد آباد۱آقای زیوریاسد آباد
تعداد دستگاه نصب شده۵۴