لیست نصب دیتالاگر استان گلستان

لیست نصب دیتالاگر استان گلستان

 

استان گلستان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه دکتر بلخی۵دکتر بلخیگرگان
۲آزمایشگاه مهر گرگان۳خانم دکتر کیاگرگان
۳آزمایشگاه فارابی۲دکتر ولی نژادگرگان
۴آزمایشگاه دانش۲دکتر احمدیگرگان
۵آزمایشگاه دکتر علیزاده۲دکتر علیزادهگرگان
۶داروخانه پلی کلنیک امام خمینی۱آقای مهریگرگان
۷آزمایشگاه لاندا۱دکتر بهار لوییگرگان
۸آزمایشگاه دکتر حضرتی۱دکتر حضرتیگرگان
۹آزمایشگاه  سپهر۱دکتر سپهریگرگان
۱۰آزمایشگاه صدرا۱دکتر کعبی نجفیگرگان
۱۱آزمایشگاه دکتر جوشقانی۱دکتر جوشقانیگرگان
۱۲آزمایشگاه دکتر چپرلی۲دکتر چپرلیگنبد
۱۳آزمایشگاه دکتر پاشایی۱دکتر پاشاییگنبد
۱۴آزمایشگاه شفا۱آقای دلخواهگنبد
۱۵بیمارستان مطهری۱آقای آقاییگنبد
۱۶آزمایشگاه بیمارستان برزویه۱دکتر پاشاییگنبد
۱۷آزمایشگاه دکتر بهاری۱دکتر بهاریآزاد شهر
۱۸شرکت آریا تینا ژن۱۲مهندس میرسعیدیآق قلا
۱۹آزمایشگاه لقمان۱دکتر ولی نژادآق قلا
۲۰آزمایشگاه رازی۱دکتر سپهریبندر ترکمن
۲۱آزمایشگاه قانون۱دکتر  کاشانیکلاله
تعداد دستگاه نصب شده۴۲