لیست نصب دیتالاگر استان گیلان

لیست نصب دیتالاگر استان گیلان

 

استان گیلان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه رازی۱۴خانم نصرالهیرشت
۲بیمارستان رازی بخش کوهورت۷خ دکتر جوکاررشت
بیمارستان پارس۸آقای امام دوسترشت
۳آزمایشگاه دکتر افراه۳دکتر افراهرشت
۴بیمارستان گلسار۳آقای مراد پوررشت
۵آرمایشگاه دکتر آشتیانی۱دکتر آشتیانیرشت
۶آزمایشگاه دی۲خ دکتر یدکرشت
۷آزمایشگاه صنعت نفت۱آقای مراد پوررشت
۸آزمایشگاه دکتر زهرابی۱دکتر زهرابیرشت
۹بیمارستان قائم۴خانم صادقیرشت
۱۰آزمایشگاه موسسه مهر۱دکتر جفرودیرشت
۱۱آزمایشگاه دکتر فدایی۳دکتر فداییرشت
بیمارستان آریا۱آقای دیداررشت
آزمایشگاه رازی۱خانم دکتر اسدیلاهیجان
۱۲آزمایشگاه پارس۴آقای شوشتریلاهیجان
۱۳آزمایشگاه مهر۱دکتر موحدلاهیجان
۱۴آزمایشگاه اکسیر۱دکتر اصفهانیلاهیجان
۱۵آزمایشگاه۱ماسال
۱۶آزمایشگاه دکتر امیدواری۲خانم دکتر امیدواریبندرانزلی
۱۷آزمایشگاه دکتر ابریشمی۱دکتر ابریشمیبندرانزلی
۱۸بیمارستان بهشتی۱دکتر ابریشمیبندرانزلی
۱۹آزمایشگاه دکتر عسکری۱آقای اخوتبندرانزلی
۲۰آزمایشگاه دکتر جفرودی۱دکتر جفرودیبندرانزلی
۲۱آزمایشگاه دانش۱دکتر دانش طلبرودسر
۲۲آزمایشگاه دکتر پوریوسف(بی سیم)۳آقای رضاییآستارا
۲۳آزمایشگاه دکتر احمدی۳دکتر احمدیآستارا
۲۴آزمایشگاه دکتر آقایی(بی سیم)۳خانم دکتر آقاییتالش
۲۵آزمایشگاه دکتر افشاری۲دکتر افشاریتالش
۲۶آزمایشگاه دکتر هاشمی۱دکتر هاشمیتالش
تعداد دستگاه نصب شده۷۶