لیست نصب دیتالاگر استان فارس

لیست نصب دیتالاگر ثبت دما و رطوبت در استان فارس

 

استان فارس
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱بیمارستان نمازی۲۵آقای دوزندهشیراز
۲آزمایشگاه دکتر سعادتی۱۵خانم دکتر سعادتیشیراز
۳مرکز ژنتیک جنوب۸خانم مرادیشیراز
۴بیان زن پارس۷آقای آقای رضاییانشیراز
۵بیمارستان مسلمین۵آقای مهرائیانشیراز
۶آزمایشگاه اردیبهشت۵دکتر شوشتری زادهشیراز
۷مرکز درمان ناباروری شیراز۵آقای حسینیشیراز
۸آزمایشگاه دکتر دانشبد۵آقای پیمانیشیراز
۹آزمایشگاه اکسیژن۵دکتر مهر زادهشیراز
۱۰آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی۳خ دکتر پاک بازشیراز
۱۱بیمارستان دنا۲آقای غضنفریشیراز
۱۲مرکز بهداشت شهدای ولفجر۲دکتر خسرویانیشیراز
۱۳شرکت بارکس فارس۲آقای قربانلوشیراز
۱۴درمانگاه حکیم۱دکتر معتمدیشیراز
۱۵کهورت شیراز۲آقای ترابیشیراز
۱۶بیمارستان شهید بهشتی۱مهندس مهر پرورشیراز
۱۷شرکت پیشتاز طب جنوب۱آقای مهرجوشیراز
۱۸آزمایشگاه نشاط۱دکتر نشاطشیراز
۱۹مجتمع  درمانی نادر کاظمی۱خانم پاکدلشیراز
۲۰بیمارستان علوی۲دکتر فرمانیشیراز
۲۱بیمارستان شفاء۱دکتر شریف زادشیراز
۲۲آزمایشگاه دکتر ذکری۲دکتر ذکریشیراز
۲۳آزمایشگاه دکتر پیشوا۱دکتر پیشواشیراز
۲۴آزمایشگاه دکتر ملایی۱دکتر ملاییشیراز
۲۵آزمایشگاه نور۲دکتر معتمدیشیراز
۲۶آزمایشگاه  دکتر دهقان۱دکتر دهقانشیراز
۲۷شرکت آسیا بتن۳آقای بهروز فرشیراز
۲۸بیمارستان شهریار۱شیراز
۲۹آزمایشگاه دکتر فرخ نیا۳دکتر فرخ نیاجهرم
۳۰آزمایشگاه دکتر زارع۳دکتر زارعجهرم
۳۱بیمارستان بعثت۲آقای آرماناشکنان
۳۲مرکز کوهورت کوار۱آقای کنعانیکوار
۳۳آزمایشگاه دی۳دکتر مومنیلار
۳۴مرکز کوهورت فسا۱خانم دادوریفسا
۳۵آزمایشگاه ارسطو۳دکتر صالح زادهفسا
۳۶آزمایشگاه دکتر محبی۲دکتر محبیفسا
۳۷آزمایشگاه دکتر خورشید۲دکتر خورشیدفسا
۳۸سردخانه میوه۳آقای رحیمیآباده
۳۹آزمایشگاه دکتر صدر۱دکتر صدرآباده
تعداد دستگاه نصب شده۱۳۴