لیست نصب دیتالاگر استان چهار محال و بختیاری

لیست نصب دیتالاگر استان چهار محال و بختیاری

 

استان چهار محال بختیاری
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱بیمارستان تامین اجتماعی امام علی۱۳آقای مهندس کبیریشهر کرد
۲آزمایشگاه پاستور۵خ دکتر هادیشهرکرد
۲مرکز کوهورت شهرکرد۳دکتر احمدیشهرکرد
۳کلنیک  امام رضا۱آقای یزدانیشهر کرد
۴آزمایشگاه کوثر۲دکتر پناهیبروجن
تعداد دستگاه نصب شده۲۴