لیست نصب دیتالاگر استان بوشهر

لیست نصب دیتالاگر استان بوشهر

 

استان بوشهر
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱بیمارستان سلمان فارسی۷آقای زارعیبوشهر
۲بیمارستان گنجی۲آقای رضاییبوشهر
۳بیمارستان قائم۱بوشهر
۴بیمارستان امیرالمومنین گناوه۵خانم حیات داوودیگناوه
۵بیمارستان جم۲بانک خونجم
۶بیمارستان مهر۴دکتر قرصلیبرازجان
۷آزمایشگاه پاستور۳دکتر قرصلیبرازجان
۸بیمارستان عسلویه۱۲خانم مهندس هاشمیعسلویه
۹بیمارستان امام خمینی کنگان۴آقای رسولیکنگان
۱۰آزمایشگاه دکتر صفری۲دکتر صفریکنگان
۱۱تعداد دستگاه نصب شده۴۲