لیست نصب دیتالاگر استان آذربایجان شرقی

لیست نصب دیتالاگر استان آذربایجان شرقی

 

استان آذربایجان شرقی
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱آزمایشگاه بیمارستان عالی نسب۱۵آقای شهبازیتبریز
۲بیمارستان علوی۱۱آقای خراسانیتبریز
۳آزمایشگاه دانش ۱۶دکتر ابراهیم پورتبریز
۴آزمایشگاه دانش۲۲دکتر ابراهیم پورتبریز
۵آزمایشگاه نمونه۶آقای تبریزیتبریز
۶آزمایشگاه دی۶خانم دکتر نیکوشتبریز
۷بیمارستان شمس۴خانم باباییتبریز
۸آزمایشگاه آنزیم۳دکتر نیلیتبریز
۹آزمایشگاه مرکزی۲دکتر نجاریتبریز
۱۰ایموتولوژی تبریز۴آقای خاضعتبریز
۱۱شرکت حسام طب۲آقای رضاییتبریز
۱۲بیمارستان ولیعصر۲خانم یزدانیتبریز
۱۳کلینیک سبحان۱آقای دکتر باوندتبریز
۱۴آزمایشگاه برتر۲آقای دکتر باوندتبریز
۱۵آزمایشگاه پارسیان۲دکتر رئوفیتبریز
۱۶دکتر اسماعیل زاده۲دکتر اسماعیل زادهتبریز
۱۷بیمارستان ۲۹ بهمن۴آقای شریفیتبریز
۱۸بیمارستان الزهرا۴آقای جوانیتبریز
۱۹مرکز سرطان دانشگاه تبریز۱آقای نیک بختتبریز
۲۰آزمایشگاه دکتر مظفری۱دکتر مظفریتبریز
۲۱آزمایشگاه آراد۱خ دکتر رضازادهتبریز
۲۲آزمایشگاه آسیا۱دکتر افتخاریتبریز
۲۳آزمایشگاه طوس۱دکتر محمدیتبریز
۲۴بیمارستان کودک۱آقای صمدیتبریز
۲۵آزمایشگاه دکتر هوشیارآذر۱دکتر هوشیارآذرتبریز
۲۶آزمایشگاه گلگشت۱دکتر نجفیتبریز
۲۷آزمایشگاه دکتر نجفی۱دکتر نجفیتبریز
۲۸آزمایشگاه هلال احمر۱دکتر شبسترتبریز
۲۹آزمایشگاه مهر۱دکتر قاسمیتبریز
۳۰آزمایشگاه رویان۱دکتر امینیتبریز
۳۱بیمارستان شفاء۱دکتر امینیتبریز
۳۲آزمایشگاه پلاسما۱خانم دکتر امامیتبریز
۳۳آزملیشگاه آفتاب۱خ دکتر ایمانیتبریز
۳۴بیمارستان سینا۲آقای عباسیمراغه
۳۵آزمایشگاه پاستور۱خانم دکتر شیرزادیمراغه
۳۶آزمایشگاه دکتر رادمنش۲دکتر رادمنشمراغه
۳۷آزمایشگاه سینا۲دکتر رحیمیمیانه
۳۸آزمایشگاه پاستور۱آقای دانیالیمیانه
۳۹آزمایشگاه دانش۱دکتر زمانیمیانه
۴۰آزمایشگاه جابرابن حیان۱ دکتر کرمانیسراب
۴۱آزمایشگاه مهر۱خانم دکتر یگانهبناب
۴۲آزمایشگاه کوهورت آذر۲آقای عقیل زادهخامنه
۴۳آزمایشگاه شبستر۱آقای نوروزیشبستر
۴۴آزمایشگاه دکتر عرشی۱دکتر عرشیشبستر
۴۵آزمایشگاه بهار۱خ دکتر خضریبستان آباد
۴۶آزمایشگاه دانش ۳۱آقای ترابیجلفا
۴۷آزمایشگاه خانم دکتر نظیری۱خ دکتر نظیریهادی شهر
۴۸آزمایشگاه شفا۲دکتر قهرمانیمرند
۴۹آزمایشگاه دکتر رئوفی۲دکتر رئوفیاهر
۵۰آزمایشگاه شفا۱دکتر محمودیاناهر
۵۱آزمایشگاه آذر۱آقای علیپوراهر
۵۲آزمایشگاه دماوند۲دکتر امینیایلخچی لر
۵۳آزمایشگاه سینا۱دکتر فتح ا… زادهعجب شیر
۵۴آزمایشگاه دکتر نوریان۱دکتر نوریانمشکین شهر
۵۵بیمارستان امام خمینی۱آقای زمان زادهاسکو
۵۶آزمایشگاه دکتر منتظم۱ دکتر منتظمملکان
۱۲۳