لیست نصب دیتالاگر استان آذربایجان غربی

لیست نصب دیتالاگر استان آذربایجان غربی

 

استان آذربایجان غربی
۱آزمایشگاه بیمارستان عارفیان۲۳مهندس طاهر وردیارومیه
۲پلی کلنیک حضرت فاطمه تامبن اجتماعی۷آقای محمدیارومیه
۳بیمارستان امام رضا۵دکتر عالی زادهارومیه
۴آزمایشگاه دکتر قوام۴دکتر قوامارومیه
۵بیمارستان امید۲رجب پورارومیه
۶شرکت اروم طب سهند۲آقای ایران پورارومیه
۷آزمایشگاه آریان۱دکتر کمالیارومیه
۸آزمایشگاه رویان۲دکتر ابراهیم پور آذرارومیه
۹آزمایشگاه دکتر میلانی۲دکتر میلانیارومیه
۱۰بانک مهر۱آقای چلبیارومیه
۱۱آسان طب۱آقای شعبان آذرارومیه
۱۲ائلیم طب۱آقای بیناارومیه
۱۳داروخانه دکتر عالی زاده۱دکتر عالی زادهارومیه
۱۴آزمایشگاه دکتر اسمائیل زاده۲اسمائیل زادهارومیه
۱۵آزمایشگاه پاستور۱آقای احمدیارومیه
۱۶بیمارستان امام خمینی۳دکتر ملک کندینقده
۱۷درمانگاه عمومی تامین اجتماعی۳آقای علوینقده
۱۸آزمایشگاه دکتر ملک کندی۲دکتر ملک کندینقده
۱۹بیمارستان فاطمه الزهرا۳دکتر سلیمان زادهنقده
۲۰آزمایشگاه دکتر غلامی۱دکتر غلامینقده
۲۱پلی کلنیک تامبن اجتماعی۴دکتر عالی زادهمهاباد
۲۲آزمایشگاه دکتر نوری۳دکتر نوریمهاباد
۲۳آزمایشگاه دکتر ژیان۲دکتر ژیانمهاباد
۲۴آزمایشگاه شفا۵دکتر بهرامی آذربوکان
۲۵آزمایشگاه دکتر امینی۳دکتر امینیبوکان
۲۶درمانگاه تامبن اجتماعی۳دکتر عالی زادهبوکان
۲۷آزمایشگاه دکتر مولوی۲دکتر مولویبوکان
۲۸درمانگاه تخصصی تامبن اجتماعی۳دکتر عالی زادهمیاندوآب
۲۹دکتر کلانتری۲دکتر کلانتریمیاندو آب
۳۰آزمایشگاه سینا۱آقای زیرک پورمیاندوآب
۳۱بیمارستان حضرت فاطمه۵خانم مهندس دیانیانمیاندوآب
۳۲درمانگاه تخصصی تامبن اجتماعی۴دکتر عالی زادهخوی
۳۳آزمایشگاه دکتر زریاب۱دکتر زریابخوی
۳۴بیمارستان شهید مدنی۱خوی
۳۵آزمایشگاه دانش۱دکتر اویسیخوی
۳۶پلی کلنیک تخصصی  تامبن اجتماعی۴دکتر عالی زادهسلماس
۳۷آزمایشگاه دکتر حسن زاده۱دکتر حسن زادهسلماس
۳۸آزمایشگاه شفا۲دکتر اکبر زادهماکو
۳۹درمانگاه تامبن اجتماعی ماکو۲دکتر عالی زادهماکو
تعداد دستگاه نصب شده۱۱۶