لیست نصب دیتالاگر استان البرز

لیست نصب دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت در استان البرز

 

استان البرز
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱شرکت ایده آل تشخیص۱۸آقای آریا منشکرج
۲بیمارستان نور کرج۱۱آقای بهزادیکرج
۳بیمارستان تخت جمشید۱۰خانم توکلکرج
۴آزمایشگاه امین۴آقای مفاخریکرج
۵آزمایشگاه کیمیا۳آقای بختیاریکرج
۶آزمایشگاه سپهر۳دکتر باغبانی پورکرج
۷سرم سازی رازی۲خانم دکتر مظاهریکرج
۸شرکت روژان آزما۳آقای بهروزیکرج
۹شرکت زیست  فن آوران کوثر۱آقای سالمیکرج
۱۰شرکت زیست فن آوران گویا۲آقای نوروزیکرج
۱۱ایمن واکسن البرز۳آقای مهدی زادهنظر آباد
۱۲آزمایشگاه کاوش۱دکتر کاظمیکرج
۱۳آزمایشگاه مرکزی۳خانم دکتر میرپنجیکرج
۱۴آزمایشگاه پویش۲آقای اسفندیاریکرج
۱۵آزمایشگاه کاشف۱دکتر جعفر زادگانکرج
۱۶مرکز اصلاح بذر۱دکتر محمودیکرج
۱۷آزمایشگاه فردیس۵آقای شریففردیس
۱۸شرکت پخش و پالایش خون۳آقای احمدلوفردیس
۱۹نوین دارو هراز۱آقای سالمیکرج
۲۰آزمایشگاه کوروش۱خ جلالیمهر شهر
۲۱آزمایشگاه ماهدشت۳خ دکتر سید آقا عبدللهماهدشت
۲۲آزمایشگاه اندیشه۱خ دکتر فاضلنظر آباد
۲۳آزمایشگاه مهر۵دکتر سلیمانیهشتگرد
۲۴آزمایشگاه کوثر۲دکتر عارفیهشتگرد
۲۵آزمایشگاه البرز۱دکتر شریفهشتگرد
۲۶درمانگاه تامین اجتماعی اجتهارد۱آقای صیاحیاجتهارد
۲۷بیمارستان ولی عصر۲دکتر مافیآبیک
جمع۹۳