الزامات اعتباربخشی

ثبت دما و رطوبت در بیمارستان‌ها از الزامات اعتبار بخشی است. میزان درجه حرارت و رطوبت برخی مکان‌ها مانند داروخانه و بانک خون و سردخانه و آزمایشگاه و انبار و آشپزخانه باید همواره پایش و رصد شود.
پایش دما و رطوبت و اعلان قطع و وصل برق . این سیستم مانیتورینگ دارای سنسورهای برای پایش دما و رطوبت است و امکان ثبت داده‌های ورودی را نیز دارد.
دارستان صنعت نیکان سازنده دستگاه های دیتالاگر با قیمت مناسب و رقابتی و خدمات پس از فروش گسترده سراسر کشور.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ —- ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۷