داروخانه

نظارت همیشگی و آنلاین بر شرایط محیطی داروخانه با استفاده از دستگاه دیتالاگر دارستان صنعت مدل DS83 .
این دستگاه دارای سنسورهای دقیق برای پایش دما و رطوبت می‌باشد. این سنسورها بصورت همیشگی و بی وقفه اقدام به پایش شرایط محیطی مینمایند.
سنسورها داده ها را پس از مانیتور کردن جهت بررسی و ثبت به دستگاه دیتالاگر ارسال میکنند.
دستگاه دیتالاگر ضمن ذخیره و مقایسه کمیت های دریافت شده از سنسورها در صورت مغایرت با الگوهای مشخص شده، به کاربران پیام و اعلان خطر ارسال می‌نماید.
ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.