data_logger-Applications

دستگاه ثبت دما و رطوبت برای هر کجا که میزان دما و رطوبت مهم است.
پایش و ثبت دمای انبار
ثبت دمای یخچال
ثبت دما و رطوبت انبار دارو
ثبت دما و رطوبت سیلو
ثبت دما و رطوبت بانک خون
ثبت دما و رطوبت محیط
ثبت دما و رطوبت آزمایشگاهی
ثبت دما و رطوبت سردخانه
و….
ما سازه دستگاه های دیتالاگر ثبت دما و رطوبت هستم. ما تجربه فراوانی در مانیتورینگ دما و رطوبت در کشور داریم.