دما و رطوبت انبار دارو

دما و رطوبت در انبارش سیمان
پایش و ثبت میزان دما و رطوبت انبار نگهداری سیمان با استفاده از دستگاه دیتالاگر DS83 دارستان صنعت. مانیتورینگ دما و رطوبت انبار سیمان دارستان صنعت.
این سیستم مانیتور قابلیت ارسال گزارش بصورت پیامکی را دارا می باشد.
۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷