سردخانه ماهی

پایش برخط دمای سردخانه
دستگاه ثبت کننده ی بر خط دمای سردخانه ویژه نصب در سردخانه نگهداری گوت و مرغ و سردخانه ماهی و میگو. باقابلیت ارسال پیامک هشدار و باطری پشتیبان. امکان ایش از راه دور سردخانه و تهیه گزارش مستند
۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#دماسنج #رطوبتسنج #تهران #دارستان #یخچال #سردخانه #سردخانه_گوشت #سردخانه_ماهی #سردخانه_میگو #سردخانه_بندر #برخط