دمای سیلو گندم

پایش رطوبت و حرارت سیلوی گندم
طبق ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم استفاده از سامانه سنجش و پایش دما و رطوبت در سیلوهای ذخیره سازی غلات ضروری می باشد.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷

#وزارت_بهداشت #سازمان_غله #سلو #گندم #نگهداری_گندم #انبار_دارو #داروسازی #شرکت_دارویی #تولید_دارو #دیتالاگر #تولید داروی کرونا #دارستان #ثبت_دما #اتاق_سرور #تجهیزات_شبکه #اتاق_سرور #ثبات_دما #دما #رطوبت #دیتالاگر #دارستان_صنعت #لاگینو #سیلو #گندم #غلات #پایش #ترمومتر #ترموگراف #سردخانه #میوه #سبزی #انبار_میوه #سردخانه_میوه #کلین_روم #فشار