گراف دمایی دیتالاگر

با نرم افزار گزارش گیری شرکت دارستان صنعت میتوان اقدام به تهیه گزارش دوره ای نمود. این نرم افزار که همراه دستگاه ارائه می گردد این امکان را فراهم می کند که بوان از دستگاه و سنسور ها گزارش مستند تهیه نمود.