دما و رطوبت و فشار داروسازی

دما ، رطوبت و فشار سالن تولید دارو
پایش همیشگی دما رطوبت و فشار سالن تولید دارو با دیتالاگر دارستان صنعت.
امکان گزارشگیری و هشدار محیطی و تلفنی در صورت بروز خطا و قطع برق.
تلفن ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱