ترمومتر داروخانه و انبار دارو ساخت دارستان صنعت

استاندارد دما و رطوبت انبار دارو
کلیه انبارهای دارویی باید دارای رطوبت‌سنج و میزان‌الحراره بوده و درجه حرارت و رطوبت همه روزه در وقت معین کنترل و در کارت مخصوص ماهیانه ثبت شود و در محل انبار بایگانی گردد.
در کلیه مواقع حتی در ایام تعطیل انبارها باید دارای شرایط ویژه خود بوده و شرایط نگهداری داروها رعایت شود. برای این منظور چند انبار به شرح زیر مورد نیاز می‌باشند.
سردخانه برای داروهایی که زیر˚C ۸ نگهداری می‌شوند ( درجه استاندارد ۸-۲ درجه)
انبار خنک با درجه حرارت ۱۵-۸ ˚C (Cool place )
انبار معمولی با درجه حرارت ۳۰-۱۵˚C