ثبات دمای حوضچه نمونه بتن

نمونه های آزمایشگاهی بتن پس از قالب گیری درون حوضچه ای به نام حوضچه ی نمونه بتن در مدت معین و دمایی مشخص نگهداری می شوند.

دمای آب حوضچه نمونه باید دمای ثابت و معین یاشد و این دمای استاندارد باید به صورت همیشگی مورد بررسی و پایش قرار گیرد.