راه کار پیشرفته مانیتورینگ شرایط محیطی

سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی دارستان صنعت یک راه کار پیشرفته و دقیق برای نظارت بر پارامتر های محیطی مانند دما، رطوبت و قطع و وصل برق.
تلفن تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷