دما و رطوبت موزه ها

جهت حفاظت از ساختمان و اشیاء تاریخی و گران قیمت موزه ها، پایش همیشگی دما و رطوبت ضروری است.
با دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان میتوان بصورت آنلاین و همیشگی میزان دما و رطوبت محیط موزه ها را پایش و ثبت نمود.