دستگاه ثبت کننده دما ۴ چهار کاناله دارستان صنعت

دستگاه ثبت کننده دما ۴ چهار کاناله دارستان صنعت
ثبت کننده دما ۴ چهار کاناله دارستان صنعت به گونه ای طراحی شده تا بتواند به صورت همزمان بکمک چهار کانال مجزا اندازه گیری ، دمای چند نقطه را اندازه گیری و ثبت کند .